• چیکوپی غذایی باکیفیت برای تضمین سلامت کل یدن در تمام طول حیات حیوان است

    متدولوژی سلامت کامل بدن ما را ملزم میکند  که هر یک از فرمول ها مطابق با الزام ازات تغذیه ای برای هر مرحله زندگی حیوان خانگی شما باشد .  حیوان خانگی شما بخشی از خانواده شما است،  با Chicopee، شما می توانید یک محصول مناسب  هر مرحله  اززندگی حیوان خانگی خود را پیدا کنید. ما فقط از بهترین مواد موجود استفاده می کنیم، بنابراین می توانید به کیفیت غذایی هر یک  از محصولات  Chicopee که تهیه می کنید اعتماد نمائید.

    بهداشت کامل بدن نیز بدان معنی است که ما توجه خاصی به هر مرحله  از حیات حیوان خانگیبا در نظر گرفتن اندازه و شکل کیبل(kibble) برای هر محصول   داریم .چرا این مهم است؟ شکل کیبل(kibble) نیز بر سلامت غذا تأثیر می گذارد.د ر