• تیتان غذای با کیفیت پریموم است

    این غذا بسیار مقرون به صرفه  واقتصادی از نظر قیمت  مخصوصا برای مراکز خمایتی . پرورشی. و نگهداری است

    /hm_text]